Elizaveta von Stuben
Proposal
New York
Proposal
New York
Proposal
New York
Proposal
Proposal
Communion
Communion
Catholic Church ceremony
Flores, Indonesia
Catholic Church ceremony
Flores, Indonesia
Birthday ceremony
Yangon, Myanmar
Praying in Shwedagon Pagoda
Yangon, Myanmar
Birthday ceremony
Yangon, Myanmar
Birthday ceremony
Yangon, Myanmar
Shwedagon Pagoda
Yangon, Myanmar
Monks during ceremony
Myanmar
Balinese spring ceremony
Bali, Indonesia
Balinese spring ceremony
Bali, Indonesia
Balinese spring ceremony
Bali, Indonesia